Ungdomars delaktighet och drivkraft i staden

Om

Irene van Manen kommer i höst tillsammans med barn, ungdomar och vuxna att kommunicera görande:

En utställning med seminarium om ungas delaktighet och drivkraft i Göteborg;   – eller tvärt; om Göteborg som drivkraft för ungdomar

Uppdragsgivarna är SDF Örgryte-Härlanda kultur och fritid, SDF Centrum kultur och fritid och samarbetspartner är föreningen Människan i Kålltorp.
 Irene har fått en 50% projekttjänst under perioden september 2013 – februari 2014.

Utställningen berätta om aktiviteter, som på något sätt hör ihop!

Kålltorpsrampen, Actionpark, Actionhall, Picknickfestivalen, LAN och nystartade projekt*
*nystartat projekt:

 1. vision om att utveckla Actionpark och Burgårdsparken
 2. jobba vidare för en stationär Actionhall i Göteborg
 3. Picknickfestivalens utbredning i Sverige

Meningen med seminarium

Att ungdomar får för vuxna förklara betydelsen av görande, synliggörande och görande tillsammans med andra.
Att fler ser, förstår och inspireras av ungdomars vilja och glädje att få vara med och påverka. 
Att vi tillsammans oberoende ålder kan lära av varandra och göra skillnad.
Att ungas deltagande ger nytänkande och utvecklar processer så att planering och genomförande av projekt sker utifrån tankar och idéer i samråd mellan unga (och äldre) samt beslutsfattare i en demokratisk anda/process. 
Belysa framgångsfaktorer för projekten:

 • dialogen och deltagandet i det sociala samspelet mellan invånare – barn, ungdom och vuxna.
 • inkluderande förhållningssätt som en förutsättning för hållbart projekt.
 • mod, tålamod och uthållighet som viktiga beståndsdelar i lyckade projekt.
 • Ungdomar berättar vad projektet har betytt för dem; personligen, tillsammans och vad det lärt sig.
 • Ungdomarna berättar varför de helhjärtat kämpade för sin sak, som Picknickfestival, Actionpark, Actionhallen m.m.

Arbetsbeskrivning

 • Hur aktiv man vill vara, avgör man själv.
 • Vilken grupp/ grupper man vill arbeta i, bestämmer man själv.
 • Uttrycksformen för hur man vill delta, är öppen.

Projektgrupper

Flera projektgrupper arbetar samtidigt var för sig men träffas också vid några tillfällen för att inte tappa den röda tråden.
Flera grupper ger möjlighet att parallellt belysa:

 • historiskt, vad som har hänt.
 • nutid, det som händer här och NU.
 • framtid, vision inför nästa sommar, samt en femårs vision.

Utställning med seminarium

Kommer att visas på Kåken i januari och februari 2014 ihop med ett seminarium, där unga berättar för vuxna vad t.ex. Actionpark, Kålltorpsrampen, LAN, Actionhallen, Picknickfestivalen m.m. har betytt för dem.
Världskulturmuseet har visat intresse för utställningen med seminarium efter Kåken.